รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

            ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท         คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

            ข้าพเจ้ามิได้ตรวจสอบงบการเงินของกิจการร่วมค้า ซึ่งงบการเงินของกิจการร่วมค้านั้นได้รวมอยู่ใน         งบการเงินนี้ โดยมียอดสินทรัพย์รวมอยู่ในงบดุลรวม วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวนประมาณ 3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.1 ของสินทรัพย์รวม (2548 : 31 ล้านบาท หรือร้อยละ 1) และมีรายได้รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันเป็นจำนวนเงินประมาณ 13 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3 ของรายได้รวม (2548 : 102 ล้านบาท หรือร้อยละ 3) งบการเงินของกิจการร่วมค้าดังกล่าวตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นของกิจการร่วมค้านั้น ซึ่งข้าพเจ้าได้รับรายงานการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีของกิจการร่วมค้านั้นแล้ว และการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินปี 2549 และ 2548 ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการร่วมค้าดังกล่าวจึงถือตามรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น

            ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้อง    วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด          วันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 

 

                                                                                                                 สายฝน อินทร์แก้ว

                                                                                               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434

บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ : 23 กุมภาพันธ์ 2550