English | ภาษาไทย

 บรรษัทภิบาล
 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี | จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ | จรรยาบรรณพนักงาน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความเท่าเทียมกันทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการตัดสินใจต่างๆ ของคณะกรรมการจะเป็นไปโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯโดยรวมเป็นสำคัญ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติประกาศให้ใช้นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้กำหนดให้สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอันที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ และดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างถูกต้องและทันเวลาโดยเท่าเทียมกัน และได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใน Website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนรวมถึงในการเข้าร่วมประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้คณะกรรมการอิสระใช้สิทธิ์ลงคะแนนแทนได้ นอกจากนี้หากมีวาระพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วน บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณี ๆ ไป

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและเจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยมีการกำกับให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฏหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิ์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยสรุปดังนี้

     1. ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน

     2. พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฎิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

     3. ลูกค้า : บริษัทฯ ได้สนองความต้องการของลูกค้าด้วยงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดี โดยมีการรับประกันผลงานการก่อสร้าง ภายใต้ข้อกำหนดและระยะเวลาอันเหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้า

     4. คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

     5. คู่แข่งขันทางการค้า : บริษัทฯ ได้ประพฤติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรมและหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายชื่อเสียงของผู้แข่งขัน

     6. สังคมส่วนรวม : บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมตามความสามารถของบริษัทฯ และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ และสิ่งแวดล้อม

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่เดือนนับจากวันปิดรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นปีของบริษัทฯ โดยมีการจัดส่งวาระการประชุม และข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกำหนดเวลาและสถานที่ที่สะดวกและเหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นและได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าใน Website ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร

นอกจากนั้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอิสระในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง โดยราคาและเงื่อนไขจะเหมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ ไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี และรายงานประจำปี รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน - เพื่อเป็นการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ มีมาตรการในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้ผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสู่สาธารณะ - กำหนดให้ผู้บริหารต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

7. จริยธรรมธุรกิจ

เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงกำหนดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฎในส่วนที่ 2 ของคู่มือ "เรื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงาน” ทั้งนี้ พนักงานทุกคนได้รับเอกสารเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของพนักงานและถือเป็นกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลที่คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

9. บทบาทระหว่างประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

10. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บำเหน็จกรรมการจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยคณะกรรมการจะเสนออัตราบำเหน็จกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณา โดยค่าตอบแทนที่ได้จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน โดยแบ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะอยู่ในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนจูงใจซึ่งสอดคล้องกับผลงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารการว่าจ้างผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริษัทก่อน

11. การประชุมคณะกรรมการ

มีการจัดการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน อนุมัติงบกำไรขาดทุน หารือในกิจการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเป็นหนังสือนัดประชุมระบุวาระการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมให้คณะกรรมการได้ศึกษาก่อนมีการประชุมอย่างน้อย 3-7 วันล่วงหน้า หากในกรณีที่มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน อาจเรียกให้มีการประชุมคณะกรรมการได้โดยไม่ต้องทำเป็นหนังสือแจ้งล่วงหน้า

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความถูกต้องของงบการเงิน และจะได้นำเสนอคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและลงนามก่อนมีการนำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่อง

เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ จึงให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน และ 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี / การเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ / กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดูแลรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี การพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ และทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เพื่อคอยควบคุมและตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยส่งรวมไปกับเอกสารการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกปี และมีการจัดทำ website เพื่อเปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ข้อมูลกับนักลงทุนนอกเหนือจากการแจ้งข่าวผ่านทาง website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ


จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทยึดมั่นในจรรยาบรรณและต้องการให้กรรมการบริษัทและพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานบริษัท ดังนี้

1. หลักการพื้นฐาน

     1.1 ดำเนินธุรกิจบนหลักการพื้นฐานของความชอบธรรมภายใต้กฎหมายและระเบียบปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา โปร่งใส และไว้วางใจได้ พร้อมทั้งยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าและเติบโตที่มั่นคงต่อบริษัท

     1.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการ กระบวนการ วิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์

     1.3 รับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานภาพของบริษัทฯ

2. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส รวมถึงการรายงานสถานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและทันต่อเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการจะดำเนินการด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน

3. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนด ทิศทางการทำงานและการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงานปฏิบัติการใด ๆ ต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล การให้รางวัลและการลงโทษจะอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรมโดยกระทำด้วยความสุจริตใจ ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

สนองความต้องการของลูกค้าด้วยงานที่มีคุณภาพและการบริการที่ดี เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานก่อสร้างและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมต่อลูกค้าโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง จัดกลไกและระบบการบริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในงานก่อสร้างและบริการได้โดยสะดวก และดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ แสวงหาลู่ทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าให้มากขึ้น รวมถึงการพยายามรักษาต้นทุนการก่อสร้างให้ต่ำสุดโดยรักษาคุณภาพของงานก่อสร้างและบริการที่ได้มาตรฐาน ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใดๆ กับลูกค้าได้ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหาย

5. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ จะดำเนินการเจรจากับคู่ค้าและเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้าทันที เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ และไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะดำเนินการหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

6. ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า

แข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

7. ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมตามความสามารถของบริษัทฯ โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง


จรรยาบรรณพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณฉบับนี้ เพื่อให้กรรมการและพนักงาน ถือปฏิบัติในการดำเนินกิจการของบริษัท

จรรยาบรรณหลักที่บริษัทกำหนดไว้ มี 18 ประการ ดังนี้

1. ความซื่อสัตย์

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัท โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณหลักนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของบริษัท รวมถึงการคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงของบริษัท

2. การรักษาความลับ

ยึดมั่นในการปกป้องรักษาความลับของบริษัท อย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีของบริษัท และรักษาความไว้วางใจของลูกค้าที่มอบให้แก่บริษัท ด้วยการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้ายังคงเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าแต่ละราย หรือแต่ละองค์กรเสมือนกับที่ลูกค้าหรือองค์กรนั้นปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง อันจะนำมาซึ่งความไว้วางใจต่อบริษัท

3. ความไว้วางใจ

ให้ความนับถือต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และเจ้าหน้าที่หน่วยราชการ โดยปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวในทำนองเดียวกันกับที่ตนต้องการให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติต่อตน การปฏิบัติดังกล่าวทำให้มั่นใจว่าทุกคนจะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่ และทำหน้าที่อย่างดีที่สุดบนพื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

4. ความยึดมั่นในวิชาชีพ

จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะ คุณวุฒิ และความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างเชี่ยวชาญ ตามหลักวิชาชีพที่พึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเอาใจใส่และดำเนินการทุกอย่างที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

5. ความเป็นเจ้าของ

มีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ปรับปรุงพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ร่วมกันดูแลจัดการสินทรัพย์ของบริษัทเสมือนหนึ่งเป็นสินทรัพย์ของตัวเอง และคำนึงถึงความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทตลอดเวลา รวมถึงการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารหากพบว่าในการกระทำใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย

6. การปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์

ยึดมั่นในการตัดสินใจและการดำเนินงานทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมที่ดีงามซึ่งได้กำหนดมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

     • ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท

     • การฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของบริษัท โดยอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่ บริษัท มิใช่เหตุผลที่จะพึงรับฟัง

     • บริษัทไม่จำเป็นต้องยอมรับ หรือปฏิบัติตามกิจกรรมที่คู่แข่งของบริษัท หรือบริษัทอื่นที่มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของลูกค้า ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น เมื่อเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้าและบริษัท โดยการเปิดเผยข้อมูลหรือปฏิเสธการดำเนินการใดๆ หรือดำเนินการอย่างอื่นตามความเหมาะสมในกรณีไม่ชัดเจนหรือมีข้อสงสัยให้แจ้งผู้บริหารก่อนตัดสินใจดำเนินงาน

8. สัมพันธภาพกับลูกค้า

ความสำเร็จของบริษัทตั้งอยู่บนรากฐานความพึงพอใจของลูกค้า จึงต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาจริยธรรม และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทตระหนักดีว่าลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกัน บริษัทมีนโยบายตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม ดังนี้

     • สนองความต้องการของลูกค้าด้วยงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดี

     • ให้การรับประกันผลงานการก่อสร้างและบริการภายใต้ข้อกำหนดและระยะเวลาอันเหมาะสม

     • ไม่ส่งมอบงานที่มีข้อบกพร่องเสียหายร้ายแรงอันจะเกิดอันตรายต่อลูกค้า

     • พยายามรักษาต้นทุนการก่อสร้างให้ต่ำสุดโดยยังรักษาคุณภาพของงานก่อสร้างและบริการที่ได้มาตรฐาน

     • แสวงหาลู่ทางที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าให้มากขึ้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใด ๆ กับลูกค้าได้จะต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสียหาย

9. สัมพันธภาพกับสังคม

ต้องยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมตามความสามารถของตน ผูกมิตรไมตรีกับทุกชุมชนที่บริษัทเปิดดำเนินการ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากรทั้งในรูปเงินทุน บุคลากร และพลังงานอย่างชาญฉลาด ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือของบริษัทอื่น โดยบุคคลใดก็ตามที่รับทราบข้อมูลภายใน อันมีสาระสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน บริษัทมีมาตรการในการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลภายในหรือซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดให้ผู้บริหารต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

11. สินบนและสิ่งจูงใจ

ห้ามให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง เนื่องจากการติดสินบนในการดำเนินธุรกิจถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญา

12. บุคลากร

จูงใจและสรรหาบุคคลที่มีความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทเข้ามาร่วมงาน และให้ความสำคัญต่อการเลื่อนตำแหน่งและการให้ผลตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติต่อเพื่อนพนักงานด้วยความเชื่อมั่น และศรัทธาว่า ทุกคนคือทุนทรัพย์อันล้ำค่าของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

13. ความสามัคคี

ร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงานและแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่ร่วมบริษัท

14. ความเสียสละ

เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่การงานของตนด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษัทให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

15. ผู้ร่วมงาน

ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานโดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพ ใน เกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล จะต้องมีความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงานและต่อบริษัท โดยจะไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้สภาพแวดล้อม ในการทำงานเสื่อมถอยลง

16. ใช้ทรัพย์สินของบริษัท

อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และบำรุงรักษาไม่ให้เสื่อมค่าผิดปกติ หรือสูญหาย และการใช้ทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก

17. กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

จะไม่นำเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด

18. ของขวัญและผลประโยชน์

เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำ ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญ และการรับเงินรางวัล (โดยห้ามกรรมการและพนักงานรับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 2,000 บาท (ในกรณีที่มีมูลค่าเกินกว่า 2,000 บาท จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา) หรือขอเรี่ยไรของขวัญและการขอการสนับสนุนทางการเงิน (Sponsorship) หรือเงินรางวัลอื่นใด จากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท)


CHRISTIANI & NIELSEN (THAI ) PUBLIC COMPANY LIMITED
451 La Salle Road (Sukhumvit 105), Bangna, Bangna, Bangkok 10260, THAILAND, Tel: + 66 2398-0158, Fax: +66 2398-9860, +66 2744-5835